close
تبلیغات در اینترنت

قالب وبلاگ

زياني مندالان
سلاو خوشه ويستي ميوان به خير هاتي سه ر چاوان/ ئه م مالپه ره تايبه ته بو ئه دبوو هونه ري مندالان به زماني كوردي هيوادارم به پيشنياروو بوچووني جوانتات رينماي ئه م بابه تانه و ئه م خزمه ته بن به سوپاس

زياني مندالان


هاوريكانم
په وه ندي به سوود

کودکان وقتی با سرزنش و انتقاد زندگی می کنند می آموزند بی اعتماد به خود باشند. وقتی با خشونت زندگی می کنند می آموزند که جنگجو باشند. وقتی با ترس زندگی می کنند می آموزند که بُزدل باشند. وقتی با ترحم زندگی می کنند می آموزند که به خود احساس ترحم داشته باشند. وقتی با تمسخر زندگی می کنند می آموزند که خجالتی باشند. وقتی با حسادت زندگی می کنند می آموزند که در خود احساس گناه داشته باشند. اما اگر با شکیبایی زندگی کنند بردباری را می آموزند. اگر با تشویق زندگی کنند اعتماد و اطمینان را می آموزند. اگر با پاداش زندگی کنند با استعداد بودن و پذیرندگی را می آموزند. اگر با تصدیق شدن زندگی کنند عشق را می آموزند. اگر با توافق زندگی کنند دوست داشتن خود را می آموزند. اگر با تایید زندگی کنند با هدف زندگی کردن را می آموزند. اگر با صداقت زندگی کنند حقیقت را می آموزند. اگر با انصاف زندگی کنند دفاع از حقوق را می آموزند. اگر با اطمینان زندگی کنند اعتماد به خود و اعتماد به دیگران را می آموزند. اگر با دوستی و محبت زندگی کنند زندگی در دنیای امن را می آموزند.

چاو پيكه و تن (46)

ده نگ : ئاكامي ده نگه كان : 0 ده نگ له لايه ن 0 نه فه ر سه ر جه مي ده نگه كان : 0

پله : زياني مندالان,
په يوه ندي دانراو
[ شنبه 08 مهر 1391 ] [ 4:56بعد از ظهر ] [ عباسي ]

ورود
وتاره كان
شيعري مندالان

وينه ي مندالان

زياني مندالان

هونه ر مه ندان

وينه ي كوردستان

چاو گيري مالپه ر
ئه مرو : 33چاو پيكه و تن
دويني : 0 چاو پيكه و تن
ئه م هه فته : 33 چاو پيكه و تن
ئه م مانگه : 156 چاو پيكه و تن
چاو پيكه و تني سال : 156 چاو پيكه و تن
هه موو چاو پيكه و تنه كان : 11,892چاو پيكه و تن
هه موو كار به ران : 2 عدد
هه موو وتاره كان : 30 عدد
هه موو بو چونه كان : 19 عدد
ئه مرو : سه شنبه 02 بهمن 1397